Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu OčnéTiene.sk na webovom rozhraní www.ocnetiene.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

1. Aké chyby môžete reklamovať?

Reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom webového rozhrania vybavuje naša spoločnosť, nikdy jednotlivý dodávatelia tovaru.

Reklamovať je možné tovar, ktorý vykazuje chyby. Chybou tovaru sa rozumie hlavne to, že tovar:

 • nemá vlastnosti, ktoré boli dohodnuté, ktoré sú popísané na webovom rozhraní, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • nie je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa nehodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • neodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, poprípade akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanoví platné a účinné právne predpisy; alebo
 • má právne chyby, tj. k tovaru má majetkové práva 3. osoba a tovar nie je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Ak ste spotrebiteľom, je Vám ďalej garantované, že sa vyššie uvedené vady nevyskytnú v záručnej dobe. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov; ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná.

Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa nie je poskytovaná žiadna záruka za akosť, ak dodávateľ takúto záruku výslovne uvádza.

Ak ste podnikateľom, práva z chybného plnenia zakladá len chyba, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare, hoci sa prejaví až neskôr.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Podmienok použitia webového rozhrania.

Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba. Pri použitom tovare je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je pri veci podliehajúcej pokazeniu uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

V prípade, že Vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovar užívať, tj. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

3. Aká máte práva z chybného plnenia?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom.

Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že chyba tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, patria Vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia.

Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležia Vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. odstránenie chyby opravou veci;
 3. primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že ak tak neurobíte, budú Vám patriť len tie práva, ktorá by Vám patrili pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote chybu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 1. odstránenie chyby; alebo
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Berte, prosím, na vedomie, že kým neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnený dodať Vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju dostali. To neplatí v prípade, že:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením chyby;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo upozornením; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri bežnom použití; ak sa tak stalo len z časti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.
 5. Ak ste spotrebiteľ:

Pokiaľ sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (pri použitom tovare dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru), patria Vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

 1. právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:
 • tovar v priebehu záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe chyby neprimerané;
 • je chyby neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete normálne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnuté vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na výmenu tovaru Vám nepatrí ani v prípadoch, keď je chybná len časť (súčiastka) tovar.

Požadovať výmenu tovaru nemožno pri tovare použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

A) právo navýmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:

 • je chybná iba jeho časť (súčiastka) tovaru;
 • je chyba neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete normálne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

B) právo naprimeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že

 • nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmeny chybného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;
 • nie sme schopný tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);
 • nedohodneme nápravu v primeranej dobe, alebo v prípadoch, kedy by Vám dohodnutie nápravy spôsobilo značné problémy; alebo
 • vec má chybu, z ktorej sme zaviazaný, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.

C) právo naodstúpenie od zmluvy máte v prípade, že

 • je chyba neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete normálne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;
 • nie sme schopný tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybnú.

D) Kedy nie je práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám neprináležia, pokiaľ:

 • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti  za chyby sa ďalej nevzťahujúca:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené bežným užívaním (za opotrebovanie spôsobené užívaním sa považuje i zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • chyby použitej veci zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ju prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo
 • vyplýva to z povahy veci.

4. Ako postupovat pri reklamaci?

Odporúčame reklamáciu v našej spoločnosti uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie na našej kontaktnej adrese. Nemáme zriadenú žiadnu pobočku, v ktorej by bolo možné chybný tovar reklamovať, ani nevyužívame služby tretích osôb.

Máte oprávnenie tovar reklamovať aj v našom sídle alebo u konkrétneho predajcu, na zabezpečenie rýchleho a efektívneho vybavenia reklamácie však odporúčame využiť našu kontaktnú adresu.

Doporučený postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete dopredu informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasť, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, poprípade ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zasielaní dopočujeme zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredložení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Pri reklamácii Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) Vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite, prosíme, na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.09.2019.

Kontakt Ing. Ivan Mesík – MSKBB, Krivánska 6615/28, 974 11 Banská Bystrica, info@ocnetiene.sk