Ing. Ivan Mesík – MSKBB

Krivánska 6615/28
974 11 Banská Bystrica

ako prevádzkovateľ webových stránok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu OčnéTiene.sk umiestneného na webovom rozhraní www.ocnetiene.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na webovom rozhraní zaisťujeme predaj tovaru  od rôznych predávajúcich. Predávajúcimi sme splnomocnený ponúkať tovar a vybavovať objednávky a to na základe zmluvy uzavretej medzi nami a predávajúcimi.

Zmluvu uzatvárate priamo s predávajúcimi a nikdy s nami. Nie sme stranou zmluvy uzavreté na webovom rozhraní.

Naša spoločnosť vybavuje nároky Vašich práv z chybného plnenia (reklamácií) a odstupovania od zmlúv uzatváraných prostredníctvom webového rozhrania.

Právne vzťahy zo zmlúv uzavretých prostredníctvom webového rozhrania sa riadi ustanoveniami  týchto obchodných podmienok. Prípadné obchodné podmienky predávajúcich sa na zmluvu uzatvorenú prostredníctvom webového rozhrania nepoužijú.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len “zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako neupotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail  alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na poskytnutie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
 • právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy  (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše spoločné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácií tovaru;
 • Podmienkami používania webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní hlavne pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany, a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

zákonom č. 40/1964 Zb. občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len “občiansky zákonník“);

zákonom č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (iba pokiaľ ste spotrebiteľ).

1.5 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako je uzavretá kúpna zmluva?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru predávajúcich je informatívneho charakteru, a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne  i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny. Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o prijatí objednávky je posielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

 • Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3 Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, kvôli ktorému už nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, okamžite vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie je predávajúci povinný zmluvu uzavrieť.

 • Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná na Vašu žiadosť e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7 Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš banková účet (pokyny Vám budú povedané v potvrdení objednávky);
 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo PayPal.

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet alebo účet zvolenej platobnej brány.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Akým spôsobom je tovar zasielaný?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Doprava tovaru je vždy zadarmo.

4.2 Kedy Vám bude tovar dodaný?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na webovom rozhraní označený ako “Skladovka”, bude dopravcovi odovzdaný spravidla do troch pracovných dní od prijatia objednávky, prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Orientačné lehoty na dodanie ostatného tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

O presnom dátume dodania tovaru Vás vždy budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.3 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru.

4.4 Čo sa stane v prípade, že tovar nepreberiete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 1 € za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 € alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 €.

Ďalej máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.
Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám pošlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

 • V súlade s občianskym zákonníkom nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:
 • o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu pokazeniu, ako i tovar, ktorý bol po dodaný nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali z hygienických dôvodov a nie je ho možné vrátiť;
 • o dodávke zvukovej alebo obrázkovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ ste porušili pôvodný obal.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar zašlite na našu adresu. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci nákup tovaru,
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie ste oprávnení získavať peniaze skôr, než vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov Vám môžu byť peniaze vrátené aj zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadne neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odosielaním vráteného tovaru naspäť hradíte Vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6 Kedy môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúci?

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, predávajúci prestal dodávať na Slovensko atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, bude Vám prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

K vybavovaniu Vašich nárokov ohľadom práv z chybného plnenia sme oprávnení na základe zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a predávajúcim. Odporúčame Vám preto reklamáciu zasielať na našu kontaktnú adresu.

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

7.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

7.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

7.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

7.5 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7.6 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2019.